Regulamin
Sklepu Internetowego Aranka

Less waste

Wstęp

Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Aranka, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy i tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Lidia Chomicka, Właścicielka marki Aranka i Administrator strony internetowej https://aranka.com.pl, zamieszkała w Jaksonowie 55-020, ul. Sportowa 2/5, telefon kontaktowy: +48 533 283 223, adres poczty elektronicznej: kontakt@aranka.com.pl, zwana dalej Sprzedawcą.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

Definicje

1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.

2. Czas realizacji zamówienia – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.

3. Czas dostawy – czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi.

4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej, umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

6. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie konta Klienta.

7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.

9. Klient:

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

13. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.

14. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach i promocjach.

15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

16. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

17. Sprzedawca – Aranka, marka reprezentowana przez Lidię Chomicką, telefon kontaktowy: +48 533 283 223, adres poczty elektronicznej: kontakt@aranka.com.pl.

18. Sklep – sklep internetowy, czyli strona internetowa dostępna pod adresem: https://aranka.com.pl/sklep, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową produktów.

19. Towar/Produkt – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

20. Umowa – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

21. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).

24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

Informacje Ogólne

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (chyba, że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów).

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w Polityce Prywatności stale dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

4. W Polityce Prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.

5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie www Sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.

6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych na stronie internetowej Sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w Polityce Prywatności.

7. Zakupu towaru może dokonać Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Użytkowanie Sklepu oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu.

10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami, np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.

12. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy. Ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie www Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.

13. Sprzedawca oświadcza, iż w związku z wejściem w życie w całej Europie rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego) dotyczącego opinii: sprzedawcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie wymienione. Oświadczam, iż opinie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Aranka pochodzą od rzeczywistych Klientów, którzy zakupili i używali moje produkty. Opinie zostały wystawione zgodnie z przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu, że towar dotarł do Klienta.

14. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze Sklepu to:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
 3. dostęp do poczty elektronicznej.

Korzystanie ze Sklepu

1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:

 • telefoniczny, pod numerem +48 533 283 223, w godzinach 09.00-19.00 od poniedziałku do piątku,
 • mailowy, wysyłając e-mail na adres: kontakt@aranka.com.pl.

2. Sprzedaż towarów dostępnych w Sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.

3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez dokonania logowania w opcji „zamów bez rejestracji”.

4. W celu przeglądania asortymentu Sklepu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.

5. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.

6. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w Sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

7. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie cen dostaw i kosztów z nimi związanych.

8. O kosztach dostawy, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.

9. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

10. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w Sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.

11. W Sklepie świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia, Newsletter. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie www Sklepu.

12. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem Sklepu (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@aranka.com.pl

13. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.

14. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

15. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

16. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które maja charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia Regulaminu.

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „Moje konto” w menu „Konto”, zakładki widocznej na górze strony oraz wybrać opcję „Zarejestruj się”. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło oraz adres dostawy.

2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia.

3. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna.

4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.

5. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść Regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.

6. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia oraz wglądu do historii zamówień.

7. Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „Zarejestruj nowe konto”.

8. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Newsletter

1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera.

2. Usługa elektroniczna Newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Użytkownika/Klienta wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach i/lub ofertach promocyjnych.

3. Użytkownik/Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

4. W celu zapisania się na subskrypcję Newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne checkboxy, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się” lub zaznaczyć checkbox zamieszczony bezpośrednio w panelu konta Klienta lub w procesie składania zamówienia.

5. Po wysłaniu przez Użytkownika/Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję Newslettera Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.

Formularz Kontaktowy

1. Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

2. Usługa Formularz Kontaktowy jest świadczona nieodpłatnie.

3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.

5. W celu skorzystania z usługi Formularza Kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej, imię, opcjonalnie temat wiadomości oraz wypełnić pole treści wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij”.

Zasady Składania Zamówień

1. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.

2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia Formularza Zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.

5. Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.

6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór towaru i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.

7. Zakupu można dokonać bez konieczności rejestracji w panelu konta.

8. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny, Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego). W przypadku wybrania przez Klienta możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji, Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej Umowy: towar, rozmiar, ilość, miejsce, sposób dostawy towaru. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia logując się na swoje konto Klienta, podając adres e-mail oraz hasło ustanowione w procesie rejestracji.

9. Po dokonaniu wyboru towarów i skompletowaniu całego zamówienia Klient akceptuje treść Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy, i składa zamówienie wysyłając Formularz Zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

10. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.

11. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki Umowy. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokość przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

12. Klient, który założył konto Klienta ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu zamówienia.

Płatność i Dostawa

1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy. Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.

2. Towary są dostarczane Klientowi za pomocą usługi Paczkomaty realizowanej przez firmę Inpost.

3. Sprzedawca umożliwia Klientowi płatność za zamówiony towar za pomocą płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy mbank o następującym numerze:

PL96 1140 2004 0000 3002 7090 7122
kod SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

5. Sprzedawca informuje, że dostawa zamówienia powyżej kwoty 350 zł realizowana jest bezpłatnie.

6. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także dostępnych płatności zamieszczone są na stronie www Sklepu w zakładce Wysyłka.

7. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru rachunkiem, który jest dołączany do zamówionego towaru.

8. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

9. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

10. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

11. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w formularzu zamówienia.

Realizacja Umowy

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem Umowy bez wad.

2. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres Paczkomatu wskazany w trakcie składania zamówienia przez kuriera InPost.

3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.

5. Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiącą potwierdzenie.

6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić.

7. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z jego wyborem.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

9. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

10. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

11. Początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

12. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia, Klient jest informowany o kosztach dostawy towaru.

14. Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

15. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.

16. Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@aranka.com.pl.

Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.

2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez niego innej osoby niż Przewoźnik zamówionego towaru.

3. Jeżeli przedmiot Umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@aranka.com.pl.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

6. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę we wskazanym wyżej terminie 14 dni kalendarzowych. W tym celu wystarczy, aby Klient przesłał stosowane oświadczenie na adres e-mail Sprzedawcy.

7. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od Umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.

8. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

9. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

10. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

13. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.

15. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.

2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@aranka.com.pl.

5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy: Jaksonów 55-020, ul. Sportowa 2/5.

6. Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.

7. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał szczegółowe informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji: a) dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu, b) datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia, c) przedmiot reklamacji, d) żądanie Konsumenta.

8. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaję się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

Dane Osobowe

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu oraz wszelkich uregulowań prawnych.

2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w Polityce Prywatności.

3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie www oraz w Regulaminie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowienia w niniejszym punkcie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących konsumentami (zakup o charakterze zawodowym).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie Produkty. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem także wszystkie korzyści i obciążenia z Produktem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.
 5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, iż nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu w czasie jego transportu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 8. Wszelkie spory między Sklepem internetowym Aranka a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Postanowienia Końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu.

2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Załączniki do regulaminu (jeśli takowe istnieją) stanowią jego integralną część.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, przesyłając mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie www Sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.

5. Zmiany w Regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych, np. konto Klienta czy formularz zamówienia pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

6. Zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Dołącz do Nas na Instagramie